top of page

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK 

JÁTÉKSZABÁLYZAT
 

A Tölgyerdő Apartman "Köszönjük hogy követsz/kedvelsz" megnevezésű játék részvételi- és játékszabályzata
 

1. A nyereményjáték szervezője

Az Tölgyerdő Apartman "Köszönjük hogy követsz/kedvelsz" (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Tölgyerdő Apartman. (szh.: 2621 Verőce, Málnás utca 7315Hrsz; a továbbiakban: "Szervező”. )

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1. A Játékban részt vesz minden, 16. életévét betöltött, a Tölgyerdő Apartman Facebook oldalának 2021.12.20-ig csatlakozott követői/kedvelői közt föllelhető, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a  továbbiakban: "Játékos"), aki elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott adatkezelési tájékoztató alapján a személyes adatait a Tölgyerdő Apartman az abban megjelölt célból kezelje.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A játék befejezése 2021. December 20. 23:59 óra

4. A Játék menete

4.1. A Játék részletes menetének körülírása, továbbá azok a feltételek, amelyek szerint Játékban a Játékos  részt vehet:

A Tölgyerdő Apartman Facebbok követőihez legkésőbb 2021.12.20-ig csatlakozott személyek automatikusan részt vesznek a játékban.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, úgy a Játékban nem jogosult résztvenni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, a Játékos Facebook-profil használatának jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Az obszcénnek minősülő, továbbá a Társaság jó hírnevének megsértésére alkalmasan megnyilvánuló játékosok a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Tölgyerdő Apartman Facebook követői közül három személy kerül kiválasztásra 2021.12.21-én, Facebook live videóban történő manuális sorsolással.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át. Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus – egy facebook bejegyzésen megjelöléssel értesíti, amelyben a nyertes játékosokat kéri, hogy a nyeremény átvétel érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Tölgyerdő Apartmannal a tologyerdoapartman@gmail.com címen. A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel Szervező – a Játékos ügyfélszolgálatra küldött üzenetváltás útján – egyezteti, a kézbesítést a Szervező végzi. A nyeremények előre egyeztetett címre történő kézbesítésének költsége a Szervezőt terheli. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, úgy a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. A Nyeremények:

1. díj: január 01-március 31 intervallumban a Tölgyerdő Apartman "Kocsányos" apartmanlakásába a nyertes által szabadon választott hétköznapokra eső 3nap 2éjszaka 4 fő számára jacuzzi használattal, ellátás nélkül
Naptár: https://www.tolgyerdo.hu/book-a-room/rooms/75ee7e6f-b07c-42c4-9bea-b7a1c83ac909

2. díj: január 01-március 31 intervallumban a Tölgyerdő Apartman "Lombos" apartmanlakásába a nyertes által szabadon választott hétköznapokra eső 3nap 2éjszaka 4 fő számára, ellátás nélkül
Naptár: https://www.tolgyerdo.hu/book-a-room/rooms/b44cf73b-af5e-41bb-9312-e8404a129f1e

3. díj: január 01-március 31 intervallumban a Tölgyerdő Apartman "Kiskertes" apartmanlakásába a nyertes által szabadon választott hétköznapokra eső 3nap 2éjszaka 4 fő számára, ellátás nélkül
Naptár: https://www.tolgyerdo.hu/book-a-room/rooms/53ebb311-5ddf-4557-93ec-86dd4f239404

 

6. Vegyes rendelkezések

A Szervező, a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

A Szervező, kizárja a felelősségét minden, a Facebook-oldalát, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, és egyéb, neki fel nem róható meghibásodások esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló a hálózatot ért támadás/meghibásodás folytán a Játék teljesedésbe menése meghiúsul, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot mindarra, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa úgy, hogy a módosított szabályzatot – annak elérési útját – közzéteszi a Facebook-oldalán.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. melléklet
Tölgyerdő Apartman "Köszönjük hogy követsz/kedvelsz" Adatkezelési tájékoztatója
 

A Tölgyerdő Apartman a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adatkezelést folytat az alábbiak szerint.

1.Az adatkezelés célja

A nyereményjátékban résztvevő játékos részére a nyeremény eljuttatása.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az Ön hozzájárulása, amelyet a https://www.facebook.com/tolgyerdo.apartmanhaz.veroce követésével, valamint az Adatkezelési tájékoztató ismeretében annak automatikus elfogadásával, önkéntesen és határozottan ráutaló magatartással kinyilvánít (hozzájárul).

3. Adatkezelő

Név: Tölgyerdő Apartman 
Székhely: 2621 Verőce Málnás utca 7315 Hrsz
Adószám: 58955040-1-33
E-mail: tolgyerdoapartman@gmail.com

4. Adatfeldolgozó és az adattovábbítás címzettje(i)

4.1. Adatfeldolgozó

Név: Tölgyerdő Apartman 
Székhely: 2621 Verőce Málnás utca 7315 Hrsz
Adószám: 58955040-1-33
E-mail: tolgyerdoapartman@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az 5. pont szerint kezelt adatokat az ott megjelölt ideig kezeli, és az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely magában foglalja a kommunikációs alkalmazások üzemeltetését.

4.2. Az adattovábbítás címzettje(i) 

Nincs.

5.Az adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre, a tárolás időtartama, továbbítás címzettje

Adatkezelés jogalapja    Kezelt adatok köre    Adatkezelés időtartama    Adattovábbítás címzettje
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása     Név, E-mail cím, Telefonszám, Lakcím    Nyereményjáték befejezését követő 3 évig.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő nyereményjáték közreműködésében résztvevő munkavállalói kezelik.

7.Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1.  A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.
Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
•    adatkezelés célja, 
•    az érintett személyes adatok kategóriái,
•    az adatkezelés időtartama, 
•    arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
•    az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Amennyiben Ön elektronikusan nyújtja be kérelmét, úgy az információkat széles körben használt elektronikus formában kapja meg, kivéve ha azt másképp kéri. 
7.3. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése („elfeledtetés”) 
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatok zárolása (korlátozása)

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (korlátozza) amennyiben:
•    vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét); 
•    az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

7.5. Tiltakozás

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná, ideértve a profilalkotást is.  
Amennyiben Ön a személyes adatának kezelése ellen tiltakozással él, az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
7.6. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8. Adatbiztonság

-    Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:
a)    amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) az IT biztonsági szabályzatban foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;
b)    biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;
c)    valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;
-    továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 10. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. 
-    Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
b)    hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
c)    változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
d)    csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

9. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet bírósághoz jogorvoslatért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt a tolgyerdoapartman@gmail.com elérhetőségen teheti meg.

11. Releváns jogszabályok:

-    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
-    Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
-    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

 

 

Tölgyerdő Apartman
Verőce

bottom of page